pl/ en/ ua/
Akademiki LAS

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Możesz korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile jesteś w nim poprawnie zgłoszony i regularnie dbasz o utrzymanie swojego aktywnego statusu. Możesz go bezpłatnie sprawdzić za okazaniem dowodu osobistego w dowolnej placówce NFZ. Polscy studenci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ przez swoich rodziców (jeżeli są zatrudnienia na umowy o pracę, ani nie prowadzą działalności gospodarczej) do…

Dotyczy to także osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców. Dodatkowo do ubezpieczenia student może zostać zgłoszony: Pamiętaj, że jeśli jesteś poprawnie zgłoszony i podejmiesz na krótko pracę w formie umowy o pracę np. w czasie wakacji, w formie umowy o pracę, zostajesz automatycznie wyrejestrowany z ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia rodzica. Dlatego po…

Możesz korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile jesteś w nim poprawnie zgłoszony i regularnie dbasz o utrzymanie swojego aktywnego statusu. Możesz go bezpłatnie sprawdzić za okazaniem dowodu osobistego w dowolnej placówce NFZ.

Polscy studenci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ przez swoich rodziców (jeżeli są zatrudnienia na umowy o pracę, ani nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia lub przez Uczelnię, jeżeli ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.


Dotyczy to także osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców. Dodatkowo do ubezpieczenia student może zostać zgłoszony:

Pamiętaj, że jeśli jesteś poprawnie zgłoszony i podejmiesz na krótko pracę w formie umowy o pracę np. w czasie wakacji, w formie umowy o pracę, zostajesz automatycznie wyrejestrowany z ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia rodzica. Dlatego po zakończeniu pracy musisz zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia.

  • przez pracodawcę (zatrudnienie na umowę o pracę),
  • przez siebie samego (w przypadku gdy prowadzą własną działalność gospodarczą),
  • przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka.

Co ważne – Twoje prawo do ubezpieczenia wygaśnie także, jeśli rodzice zgłaszający Cię do ubezpieczenia w NFZ zmienią pracę i nie zgłoszą konieczności ubezpieczenia Ciebie u nowego pracodawcy.

Najlepiej przypomnij im wtedy, by zgłosili Cię ponownie. Mogą zrobić to oboje, dzięki czemu unikniesz wtedy problemów, gdy jedno z nich straci pracę.

Jeśli nie masz prawnego opiekuna albo ukończysz 26 lat i nie masz innego tytułu do ubezpieczenia, obowiązek zgłoszenia Ciebie powinna na Twój wniosek spełnić uczelnia. Dotyczy to studentów I uczestników studiów doktoranckich, którzy przedstawią oświadczenie, że nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz tych, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego i także nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Nie ma powodów do obaw, jeśli ukończyłeś studia lub zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie rozpocząłeś pracy i nie masz innego tytułu do zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego – Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa dopiero po upływie 4 miesięcy
Jeśli jednak zaliczyłeś ostatni rok studiów i nie złożyłeś egzaminu dyplomowego w terminie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa 30 września.


A co z Twoim kolegą, który nie jest obywatelem Polski?

  • Jeśli nie jest pochodzenia polskiego, ani obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu – może indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i samodzielnie opłacać składki (około 50 zł miesięcznie). Będzie do tego potrzebne zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że jest studentem.
  • Jeżeli został uznany za studenta pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji i nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE oraz państw członkowskich EFTA, może również zawrzeć indywidualną dobrowolną umowę z NFZ. Powinien przestawić swojej Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania, a po zawarciu umowy z NFZ, w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt do dziekanatu. Składki opłaci wtedy Uczelnia.
  • Jeżeli jest obywatelem UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu ma prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Studenci z kartą EKUZ otrzymują bezpłatne świadczenia zdrowotne w placówkach, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
  • Jeśli tylko dziadkowie są ubezpieczeni w Polsce – rodzice nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE, a student nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej z innego tytułu – równie oni mogą zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Oczywiście, studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

>