pl/ en/
pl/ en/

Regulamin

świadczenia usług w ramach Portalu LAS.com.pl

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Administrator – podmiot, który świadczy usługę wynajmowania mikroapartamentów, zamawiania usług oraz regulowania zobowiązań przez Internet na rzecz Użytkowników i jednocześnie zarządza danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez Użytkowników;
 • Akademik LAS – Nieruchomość o funkcji zamieszkania zbiorowego, zlokalizowana przy ul. Prusa 9 we Wrocławiu;
 • Baza danych Użytkowników – zbiór informacji, danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Portalu LAS.com.pl, które są za ich zgodą zbierane, przechowywane i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Usługodawcę usług;
 • Dane Konta Studenta – oznaczają te dane Uzytkownika z Konta Studenta, które Użytkownik zgadza się udostępnić do rejestracji i logowania do Konta Studenta w Portalu LAS.com.pl;
 • Gość – Uzytkownik, który wynajmuje Mikroapartament na okres krótszy niż 1 miesiąc, korzystając z opcji Hostel w Portalu LAS.com.pl;
 • Hasło – oznacza hasło ustalone przez Użytkownika do logowania się do Konta Użytkownika;
 • Konto Studenta – dostępne dla Studenta miejsce w Portalu LAS.com.pl, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi, dokonuje rezerwacji mikroapartamentu i zawiera umowę najmu, zamawia usługi dodatkowe, reguluje płatności;
 • LAS.com.pl – zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na mocy Umowy oraz aplikacji stworzonej do korzystania z usług;
 • Login – adres email Użytkownika w Portalu LAS.com.pl, podany podczas rejestracji;
 • Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Portalu LAS.com.pl w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, artykuły, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem;
 • Mikroapartament – lokal mieszkaniowy w obiekcie zamieszkania zbiorowego przy ul. Prusa 9 we Wrocławiu, który użytkownik może wynająć za pośrednictwem Portalu LAS.com.pl; może także oznaczać współdzielenie Mikroapatamentu lub pokoju w Mikroapartamencie w przypadku wynajmowania go wspólnie ze współlokatorem lub współlokatorami;
 • Portal LAS.com.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.las.com.pl wraz ze wszystkimi stronami powiązanymi oraz podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Użytkownikom usługi LAS.com.pl;
 • Proces rezerwacji – procez zawierania umowy najmu Mikroapartamentu za pośrednictwem Portalu LAS.com.pl;
 • Regulamin Akademika – regulamin określający dozwolone i zabronione zachowania w Akademiku LAS, dostępny na Portalu LAS.com.pl i stanowiący załącznik Umowy;
 • Regulamin Portalu – niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Portalu LAS.com.pl, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy oraz ewentualne załączniki, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu;
 • Rezerwacja – wybór typu Mikroapartamentu oraz okresu najmu, które Użytkownik określa za pośrednictwem Portalu LAS.com.pl;
 • Student – Uzytkownik, który wynajmuje Mikroapartament na okres 1 miesiąca lub dłuższy, korzystając z opcji Student w Portalu LAS.com.pl;
 • Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Portalu LAS.com.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 • Umowa najmu – umowa najmu Mikroapartamentu, jaką Student zawiera za pośrednictwem Portalu LAS.com.pl;
 • Usługi dodatkowe – usługi świadczone w Akademiku LAS, inne niż wynajem Mikroapartamentów, takie jak sprzątanie, wymiana pościeli i ręczników itp.;
 • Usługodawca – Nowy Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wierzbowej 30 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614252  NIP: 8971823122  REGON: 364258073, świadcząca usługi najmu Mikroapartamentów oraz usługi dodatkowe świadczone w Akademiku LAS;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl przez Usługodawcę, która spełniająca wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem, jak również dokonała akceptacji Regulaminu;
 • Warunki rezerwacji – zasady określające warunki potwierdzenia i anulowania rezerwacji oraz pobytu w Akademiku LAS.

§2 Postanowienia ogólne

 • LAS.com.pl jest platformą internetową, która ma na celu wsparcie Użytkowników w wynajęciu Mikroapartamentu, zamawianiu Usług dodatkowych, regulowaniu płatności, zdobywaniu informacji na temat aktualnych wydarzeń w Akademiku LAS.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Portalu LAS.com.pl, stanowiących w szczególności:
  • zawieranie Umowy najmu Mikroapartamentu przez Użytkownika;
  • dokonywanie rezerwacji Mikroapartamentu przez Użytkownika;
  • łączenie Rezerwacji ze współlokatorem;
  • zamawianie Usług dodatkowych;
  • regulowanie płatności należnych Usługodawcy;
  • wymianę informacji pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami.
 • Właścicielem i Administratorem Portalu LAS.com.pl jest Usługodawca.
 • Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu oraz Umowy.
 • Do zawarcia Umowy dochodzi łącznie z zawarciem Umowy najmu w przypadku korzystania z opcji Student lub poprzez potwierdzenie rezerwacji w przypadku korzystania z opcji noclegu krótkotwrminowego.
 • Użytkownicy mają pełną świadomość, że ze względu na specyfikę publicznego charakteru Internetu, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi Portalu LAS.com.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 • Usługodawca zastrzega, że dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu LAS.com.pl może być utrudniony lub niemożliwy ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu, prowadzenie prac konserwatorskich systemów informatycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Portalu LAS.com.pl, niedozwoloną ingerencję Użytkowników lub osób trzecich, jak również z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowego korzystania z Portalu LAS.com.pl, jeśli wystąpią okoliczności opisane w ust. 7, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 • Użytkownik jest w pełni świadomy, że korzystanie z oprogramowania takiego jak m.in Adblock Plus lub Flashblock, itp., którego zadaniem jest blokowanie treści uznanych za reklamowe może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z usług Portalu LAS.com.pl, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usług w ramach Portalu LAS.com.pl, jeśli Użytkownik nie wyłączy lub odinstaluje oprogramowania, o którym mowa wyżej.
 • O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu usług w ramach Portalu LAS.com.pl Usługodawca informuje w sposób powszechnie przyjęty w takich okolicznościach oraz zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby utrudnienia były usuwane w najszybszym możliwym terminie, a prace konserwatorskie przeprowadzane były w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.
 • Student wynajmuje Mikroapartament zgodnie z warunkami Umowy najmu.
 • Gość korzystający z opcji wynajmu krótkoterminowego wynajmuje Mikroapartament zgodnie z wytycznymi oznaczonymi w Procesie rezerwacji i Warunkach rezerwacji.
 • Świadczenie usług w ramach Portalu LAS.com.pl oraz wszelka komunikacja z Usługodawcą odbywa się w języku polskim lub angielskim, w zależności od preferencji Użytkownika.
 • Językiem właściwym do ustalania treści Regulaminu, oświadczeń oraz świadczenia usług jest język polski.
 • Prawem właściwym w stosunku do Regulaminu oraz Umowy zawartej na jego podstawie jest prawo polskie.

§3 Warunki świadczenia usług

 • Dla korzystania z usług LAS.com.pl poprzez stronę internetową konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, z siecią Internet;
  • posiadanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt. 2 zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 • Z opcji Student w Portalu LAS.com.pl mogą korzystać tylko Studenci, którzy są zainteresowani wynajmem Mikroapartamentu długoterminowo, na okres wybrany z listy określonej w Procesie rezerwacji i według cennika odpowiedniego dla opcji Student.
 • Korzystając z opcji wynajmu krótkoterminowego Portalu LAS.com.pl można wynająć Mikroapartament na okres wybrany przez Gościa podczas Procesu rezerwacji, zgodnie z dostępnością, i według Warunków rezerwacji i cennika odpowiedniego dla tej opcji.
 • Konto w Portalu LAS.com.pl może posiadać Użytkownik, który spełnił łącznie następujące warunki:
  • zawarł umowę najmu Mikroapartamentu korzystając z opcji Student;
  • wypełnił formularz rejestracyjny Procesu rezerwacji, definiując Login oraz powiązane z nim Hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z umową najmu oraz korzystaniem z usług Portalu LAS.com.pl, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą dokonania rejestracji, która to umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony;
  • aktywował Konto Studenta potwierdzając zgłoszenie zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres.
 • Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu Konta zostaje automatycznie dodany do bazy użytkowników i jest wykorzystywany do komunikacji w sprawie Umowy najmu, Rezerwacji, płatności, pobytu w Akademiku LAS i innych sprawach organizacyjnych.

§4 Ogólne warunki korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl

 • Użytkownik zobowiązany jest przekazać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Portalu LAS.com.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 • Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Portalu LAS.com.pl, w tym przede wszystkim Loginu i powiązanego z nim hasła, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 • Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta w Portalu LAS.com.pl.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta w Portalu LAS.com.pl i nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta w Portalu LAS.com.pl do używania osobom trzecim.
 • Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu LAS.com.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów w szczególności do celów o charakterze doradczym czy informacyjnym, świadczonym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów, do których majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy, bez zgody Usługodawcy, będzie się wiązało z odpowiedzialnością odszkodowawczą w pełnym zakresie, tj. zarówno w kwestii szkody rzeczywistej jak i utraconych przez Usługodawcę korzyści.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 • Login Użytkownika musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • być niepowtarzalny;
  • nie być wulgarny ani obraźliwy;
  • nie nawoływać do nienawiści na żadnym tle ze szczególnym uwzględnieniem tła narodowościowego, rasowego, etnicznego, wyznaniowego, zarówno w swoim znaczeniu oraz brzmieniu fonetycznym.
 • Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl:
 • prowadzić sprzedaży, akwizycji, reklamy żadnych usług ani produktów;
 • prowadzić agitacji politycznej oraz światopoglądowej;
 • upubliczniać informacji, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie;
 • publikować danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej i pisemnej zgody;
 • spamować – przez co rozumie się korzystanie z Portalu LAS.com.pl w sposób utrudniający korzystanie innym Użytkownikom.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkownika w Portalu LAS.com.pl, który narusza choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których następuje używanie usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl, obciąża wyłącznie Użytkownika.

§5 Usługi

 • Usługami świadczonymi Użytkownikowi w ramach Portalu LAS.com.pl przez Usługodawcę nieodpłatnie są wszystkie usługi, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Usługodawca jest zobowiązany do klarowanego oznakowania wszystkich usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl, które będą świadczone odpłatnie, wraz ze wskazaniem pełnej opłaty, którą Użytkownik musi uiścić, by mógł uzyskać możliwość korzystania z tych usług.
 • Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z części usług Portalu LAS.com.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego Konta w Portalu LAS.com.pl.
 • Usługi nieodpłatne świadczone w ramach Portalu LAS.com.pl obejmują w szczególności:
  • dostęp do procesu rezerwacji;
  • dostęp do systemu zarządzania rezerwacją i zamawiania usług dodatkowych;
  • dostęp do udostępnionych materiałów i artykułów;
  • otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o aktualnościach i wydarzeniach w Akademiku LAS.
 • Usługi odpłatne obejmują wynajem Mikroapartamentów, sprzątanie Mikroapartamentów, wymiana pościeli i ręczników i inne oferowane w Akademiku LAS, które nie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną, a Portal LAS.com.pl umożliwia jedynie ich zamawianie i opłacanie.
 • Po wprowadzeniu danych niezbędnych do zamówienia usług odpłatnych Użytkownik deklaruje wybór preferowanej formy płatności przy czym możliwość skorzystania z usługi odpłatnej następuje po sfinalizowaniu płatności.
 • Płatności można dokonać:
  • kartą kredytową lub debetową;
  • e-przelewem;
  • poprzez zlecenie obciążenia konta;
  • za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń.
 • Żadne koszty za usługi świadczone w ramach Portalu LAS.com.pl ani za usługi nieleketroniczne świadczone w Akademiku LAS nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika.

§6 Polityka prywatności

 • Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania przez Usługodawcę, według jego własnego wyboru i uznania, treści kierowanych przez Użytkownika do Usługodawcy, pytań dotyczących funkcjonowania Portalu LAS.com.pl oraz Akademika LAS oraz udzielonych na nie odpowiedzi celem stworzenia FAQ, tj. listy najczęściej zadawanych pytań przez Użytkowników Portalu LAS.com.pl i mieszkańców Akademika LAS.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania opini Użytkownika o Akademiku LAS oraz świadczonych w nim usługach z wykorzystaniem imienia i wizerunku Użytkownika, po otrzymaniu na to pisemnej zgody od Użytkownika.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Portalu LAS.com.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej w Portalu LAS.com.pl.
 • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika równoznaczna jest ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
 • „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
 • „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
 • „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług najmu oraz usług dodatkowych realizowanych w Akademiku LAS”;
 • „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu Portalu LAS.com.pl oraz o wydarzeniach, zmianach, remontach, ograniczeniach wykorzystania przestrzeni w Akademiku LAS”;
 • „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu LAS.com.pl”;
 • „dobrowolnie przystąpiłem do umowy najmu Mikroapartamentu w Akademiku LAS”;
 • „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie i profilu są zgodne z prawdą”;
 • „umieszczenie na Portalu LAS.com.pl, w tym przede wszystkim na Koncie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”.
 • Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl, w szczególności:
 • w przypadku podania danych niezbędnych do założenia Konta Studenta w Portalu LAS.com.pl;
 • w celu świadczenia usług Portalu LAS.com.pl;
 • w celu dokonania rezerwacji Mikroapartamentu w Akademiku LAS;
 • w celu zawarcia umowy najmu Mikroapartamentu w Akademiku LAS;
 • w celu świadczenia usług w Akademiku LAS;
 • w celach statystycznych;
 • w celach archiwalnych;
 • w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy najmu Mikroapartamentu i dokonania Rezerwacji.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez Usługodawcę przez okres niezbędny dla świadczenia usługi.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, oraz – w zakresie wynikających z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, ale nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 • Użytkownik ma prawo wnisienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osbowych (PUODO) w przypadku podejrzenia naruszenia przez Usługodawcę jego praw do ochrony danych osobowych.
 • Usługodawca ułatwi Użytkownikowi wykonanie jego praw odnośnie ochrony jego danych osobowych i udzieli dodatkowych informacji odnośnie ich przetwarzania.
 • Usługodawca może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
 • Przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika.
 • Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 14 powyżej, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie przez Usługodawcę podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Wysyłanie przez Usługodawcę do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika, jak również w części na podstawie upoważnienia ustawowego, oraz stosuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników.
 • Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 • Usługodawca oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług w ramach Portalu LAS.com.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Usługodawcy adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami świadczonymi w ramach Portalu LAS.com.pl oraz Akademika LAS.
 • Usługodawca oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy najmu oraz dokonania Rezerwacji Mikroapartamentu w Akademiku LAS niezbędne jest przekazanie Usługodawcy danych osobowych, w tym adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika w celu zidentyfikowania osoby zobowiązującej się do płatności za wykonane usługi w ramach Umowy najmu i Rezerwacji oraz opracowania stosownej dokumentacji.
 • Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: hello@las.com.pl.

§7 Informacje o cookies

 • Do działania Portalu LAS.com.pl stosuje się pliki „cookies”, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie usług Portalu LAS.com.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Portalu LAS.com.pl.
 • „Cookies” to plik zazwyczaj zawierający nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia „cookies” oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 • Poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki używanej przez Użytkownika.
 • Użytkownik może zmienić ustawienia plików „cookies” korzystając z opcji ustawień, zależnie od używanej przez danego Użytkownika przeglądarki.
 • Przeglądarki internetowe standardowo przyjmują automatycznie pliki „cookies”, a Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania ustawień przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były blokowane w całości lub w jakiejś części.
 • Zablokowanie przez Użytkownika używania plików „cookies” może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Portalu LAS.com.pl.
 • Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 • W Portalu LAS.com.pl mogą być używane dwa rodzaje plików „cookies” – sesyjne oraz stałe, z czego „cookies” sesyjne pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie tymczasowo podczas korzystania z Portalu LAS.com.pl, a „cookies” stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak pozwala im czas istnienia lub do czasu aż zostaną usunięte.
 • Portal LAS.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 • niezbędne – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu LAS.com.pl;
 • funkcjonale – poprawiające funkcjonalność i wygodę korzystania z Portalu LAS.com.pl;
 • reklamowe – umożliwiające dobranie odpowiedniej treści wyświetlanych reklam do zainteresowań Użytkownika.
 • Przez używanie Portalu LAS.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką prywatności określoną w § 6.
 • Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Portal LAS.com.pl plików „cookies”, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Portalu LAS.com.pl.
 • Korzystając z Portalu LAS.com.pl Użytkownik może otrzymywać pliki „cookies” pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook a także od firm realizujących w Portalu LAS.com.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.

§8 Przepisy porządkowe

 • Usługodawca może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w sposób określony przez Usługodawcę.
 • W zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, w przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń, Usługodawca może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług Portalu LAS.com.pl.
 • Odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi Portalu LAS.com.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Usługodawcę, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Usługodawca może zablokować Konto Studenta w Portalu LAS.com.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Akademika LAS.
 • Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Usługodawcę Konta Studenta w Portalu LAS.com.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Portalu LAS.com.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Usługodawcę Konta Studenta w Portalu LAS.com.pl zgodnie z Regulaminem nie wskazuje na fakt nienależytego świadczenia usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywania przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Usługodawcy, a odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.
 • Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Portalu LAS.com.pl może naruszać prawo do prywatności, jak również inne dobra osobiste, innego Użytkownika lub osoby trzeciej, osoba taka powinna zgłosić Usługodawcy swoje zastrzeżenia i w takim wypadku Usługodawca wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania.
 • W przypadku, gdy Użytkownik wezwany zgodnie z procedurą określoną w ust. 8 nie zaprzestanie naruszania takich praw, Usługodawca może podjąć decyzję o trwałym usunięciu spornych materiałów z Portalu LAS.com.pl w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.
 • Procedura opisana w ustępach poprzednich nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.
 • Użytkownik może bez podania przyczyny i w każdym czasie usunąć własne Konto w Portalu LAS.com.pl, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do usunięcia Konta Użytkownika w Portalu LAS.com.pl, w przypadku gdy:
  • Uzytkownik rażąco narusza Regulamin;
  • Użytkownik rażąco narusza Regulamin Akademika LAS;
  • Użytkownik narusza Regulamin lub Regulamin Akademika LAS pomimo wcześniejszego zablokowania Konta;
  • Użytkownik nie korzystał z Portalu LAS.com.pl w okresie ostatnich 90 dni;
  • po okresie 3 (trzech) miesiący od zakończenia obowiązywania umowy najmu lub Rezerwacji lub w przypadku wygaśnięcia wszelkich wzajemnych zobowiązań pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
 • Usunięcie adresu email przekazanego przez Użytkownika i za jego zgodą na cele rozsyłania wiadomości newsletter następuje po 12 miesiącach od zarejestrowania adresu email lub niezwłocznie po wyrażeniu przez użytkownika chęci usunięcia jego adresu z bazy.
 • W każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera Użytkownik ma możliwość wyrazić chęć usunięcia swojego maila z bazy.
 • Usunięcie przez Użytkownika Konta w Portalu LAS.com.pl powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika, a ponadto skutkuje wypowiedzeniem przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Portalu LAS.com.pl.
 • Usunięcie konta Uzytkownika w Portalu LAS.com.pl w okresie obowiązywania Umowy najmu lub Rezerwacji, nie oznacza rozwiązania Umowy najmu lub umorzenia zobowiązań wynikających z Warunków rezerwacji.
 • Usunięcie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Konta Studenta w Serwisie LAS.com.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Portalu LAS.com.pl z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 • Użytkownik oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie konta w Portalu LAS.com.pl zgodne z Regulaminem, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Usługodawcy, o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

§9 Procedura reklamacyjna

 • Procedura reklamacyjna stanowi tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 • Użytkownik zgodnie z procedurą reklamacyjną ma prawo do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem Umowy przez Usługodawcę w następujących formach:
  • w formie pisemnej na adres Usługodawcy z dopiskiem Reklamacja;
  • w formie elektronicznej przesłanej na adres hello@LAS.com.pl
 • Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Termin na wniesienie reklamacji wynosi 14 dni, liczonych od dnia następnego po dniu wystąpienia zdarzenia skutkującego koniecznością zgłoszenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, w tym przede wszystkim dane personalne zgłoszone przy rejestracji oraz Login Użytkownika w Portalu LAS.com.pl.
 • Formularz reklamacyjny przygotowany przez Usługodawcę, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 • Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym prawidłowe zgłoszenie reklamacji dotarło do Usługodawcy.
 • Rozpatrzenie reklamacji oraz wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będzie prowadzona za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w związku ze świadczeniem usługi Użytkownikowi.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu LAS.com.pl oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§10 Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Usługodawcy przez czas nieokreślony.
 • Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane jednostronnie przez Usługodawcę bez obowiązku wskazywania powodów, a szczególnie jeśli taka zmiana jest uwarunkowana zmianą przepisów prawa lub zmianą warunków świadczenia usług w ramach Portalu LAS.com.pl.
 • Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji zgodnie z Regulaminem, a dodatkowo Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o zmianie Regulaminu, przy czym Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Portalu LAS.com.pl w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.
 • Brak wypowiedzenia Umowy złożonego w terminie 30 dni przez Użytkownika wyrażającej brak zgody na zmianę Regulaminu przez Użytkownika oznacza akceptację zmiany.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu LAS.com.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu LAS.com.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem LAS.com.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa dotyczące umowy zlecenia.
 • Ewentualne spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Portalu LAS.com.pl będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Usługodawca dopuszcza rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny lub też okaże się nieważny, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 • Aktualna treść Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej.

Załącznik Nr 1

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres Usługodawcy tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowościami w świadczeniu usług oferowanych w ramach Portalu LAS.com.pl Adresat: Nowy Wrocław Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 30, 50-056 Wrocław)

Niniejszym informuję o chęci złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem następującej usługi oferowanej w ramach Portalu LAS.com.pl: ………………………………………………………….

Nieprawidłowość polegała na: ………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………….

Imię i nazwisko Użytkownika: ………………………………………………………….

Adres Użytkownika: ………………………………………………………….

Adres e-mail Użytkownika podany w przy rejestracji: ………………………………………………………….

Data: ………………………………………………………….

Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej lub jako skan wersji papierowej):

……………………………………………………………….