pl/ en/
pl/ en/

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych:

 

 1. użytkowników strony las.com.pl,
 2. najemców, będących osobą fizyczną (mieszkańcem wynajmującym mikroapartament w Akademiku LAS),
 3. poręczycieli najemców lub w przypadku studentów niepełnoletnich, opiekunów prawnych wynajmujących mikroapartamenty na ich rzecz,
 4. gości krótkoterminowych wynajmujących mikroapartamenty na doby.

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 
 

  1. Administratorem danych jest Nowy Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 30, 50-056, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614252, NIP: 8971823122, REGON: 364258073.
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. 
  3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  4. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na jedne lub kilka czynników ją określających.
  5. Przetwarzanie danych osobowych rozumiane jest jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a w szczególności te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  6. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a termin „Administrator” zastąpiony został określeniem „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  7. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz w formularzu do zapisu na bezpłatny newsletter (strona główna i zakładka KONTAKT) na naszej stronie www.las.com.pl oraz w procesie rezerwacyjnym (formularz na podstawie, którego przygotowywania jest Twoja umowa najmu) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 
 

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Tobie praw, przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@las.com.pl

 
 

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 
 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. w zakresie imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu, płeć w umowie najmu, w związku Twoją umową najmu z nami, jest niezbędność zawarcia i wykonania tej umowy;
 2. w zakresie e-mail, telefon, adres, imię i nazwisko, kraj pochodzenia w związku z Państwa umową najmu z nami, dla celów ułatwienia komunikacji z nami, jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. w zakresie imienia, adresu e-mail, telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Administratora jest nim Twoja dobrowolna zgoda.
 4. w zakresie utrwalania wizerunku w związku z użyciem kamer przemysłowych w budynku jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa,
 5. w zakresie imię, nazwisko, adres, adres email, numer i seria dowodu na karcie pobytu w związku z meldowaniem Cię w Akademiku na pobyt krótkoterminowy, obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania jest niezbędność zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w takim wypadku dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, Airbnb, itp.), jeśli wyraziłeś na to zgodę;
 6. w zakresie imię, nazwisko, adres w związku z przygotowaniem dokumentów księgowych jest ciążący na nas obowiązek prawny;
 7. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twój wizerunek poprzez zrobienie Tobie zdjęcia i udostępnienie na naszych kontach w sieciach społecznościowych Facebook, Whatsapp oraz Instagram.

 
 

4. TWOJE PRAWO DO SPRZECIWU

 
 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (pkt. 3 lit b) i pkt. 3 d). Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. W zakresie w jakim Twoje dane są przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (pkt. 3 lit. c), w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje. (Podstawa prawna: art. 21 RODO).

 
 

5. TWOJE PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

 
 

Masz prawo uzyskać od nas informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak jest masz także prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Masz również prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które nam przekazałeś. Z tych praw możesz skorzystać pisząc do na adres mailowy: hello@las.com.pl.

 


6. TWOJE PRAWO DO
SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
 

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz do ich uzupełnienia.

 
 

7. TWOJE PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (TZW. „PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)

 
 

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych:

 1. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 4 powyżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 3. gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego wskazanych w RODO;
 6. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W szczególności obejmuje to: imię, nazwisko, adres oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach, które zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
 

8. TWOJE PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

 
 

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdym z takich przypadków, do czasu rozpatrzenia żądania uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, jeśli korzystanie z nich będzie wymagało przetwarzania objętych nim danych. W tym czasie nie będziemy wysłać do Ciebie komunikatów, również marketingowych.

 
 

9. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 
 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych następowałoby w oparciu o Twoją zgodę możesz w dowolnym momencie ją cofnąć. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania, czyli nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

 
 

10. TWOJE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

 
 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas uprzednio przez Ciebie dostarczone Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pliku Excel), a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 
 

11. TWOJE PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 
 

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

12. INFORMACJA DOT. ISTNIENIA OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 
 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub w celu osiągnięcia powiązanego z tym celu, a ich nieprzekazanie może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy i efektywne jej wykonać lub zrealizować takiego celu. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania tego celu.

 
 

13. ODBIORCY I KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 
 

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

  1. podmiotom zapewniające obsługę i bezpieczeństwo stron internetowych; podmioty te mogą przetwarzać adresy IP osób, które odwiedzają stronę;
  2. dostawcom usług IT;
  3. podmiotom świadczącym obsługę rachunkową;
  4. doradcom prawnym – kancelarie prawne, adwokackie, radcowskie, notarialne;
  5. dostawcom serwisów płatności;
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  7. podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych.
  8. organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto informujemy, że korzystamy z usług Google Analytics. Więcej na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności znajdziesz na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Możesz zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ale może to spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji strony. Możesz także w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie za pomocą wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Do komunikacji z naszymi klientami i potencjalnymi klientami korzystamy także z portali społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Whatsapp.  Więcej informacji dotyczących ochrony danych oraz stosownych ustawień znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 
 

14. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 
 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów dla których zebrano dane osobowe (zawarcie i wykonanie umowy) lub- o ile to konieczne – w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem mając na uwadze okres przedawnienia roszczeń. W przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych.

W zakresie przechowywania danych z monitoringu, czas przechowywania nagrań będzie ściśle skorelowany z możliwością ich właściwego wykorzystania i nie będzie dłuższy niż miesiąc.

 
 

15. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 
 

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Ciebie dane osobowe.

 
 

16. PLIKI COOKIES

 

Witryna www.las.com.pl używa cookies.  Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Nowy Wrocław sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Nasza stronie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies