pl/ en/
pl/ en/

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych jest Nowy Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 30, 50-056, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614252, NIP: 8971823122, REGON: 364258073.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. 
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a termin „Administrator” zastąpiony został określeniem „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   

  1. w zakresie imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu, płeć w umowie najmu, w związku Twoją umową najmu z nami, jest niezbędność zawarcia i wykonania tej umowy;
  2. w zakresie e-mail, telefon, adres, imię i nazwisko, kraj pochodzenia w związku z Państwa umową najmu z nami, dla celów ułatwienia komunikacji z nami, jest prawnie uzasadniony interes;
  3. w zakresie imienia, adresu e-mail, telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Administratora jest nim Twoja dobrowolna zgoda;
  4. w zakresie utrwalania wizerunku w związku z użyciem kamer przemysłowych w budynku jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa;
  5. w zakresie imię, nazwisko, adres, adres email, numer i seria dowodu na karcie pobytu w związku z meldowaniem Cię w Akademiku na pobyt krótkoterminowy, obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania jest niezbędność zawarcia i wykonania tej umowy; w takim wypadku dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, Airbnb, itp.), jeśli wyraziłeś na to zgodę;
  6. w zakresie imię, nazwisko, adres w związku z przygotowaniem dokumentów księgowych jest ciążący na nas obowiązek prawny.

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, przyjęcie rezerwacji i realizacja Twojej umowy nie będzie możliwa.
 2. W związku z zawartą Umową, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 

  1. podmiotom zapewniające obsługę i bezpieczeństwo stron internetowych; podmioty te mogą przetwarzać adresy IP osób, które odwiedzają stronę;
  2. dostawcom usług IT;
  3. podmiotom świadczącym obsługę rachunkową;
  4. doradcom prawnym – kancelarie prawne, adwokackie, radcowskie, notarialne;
  5. dostawcom serwisów płatności;
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  7. podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych.
  8. organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Ponadto informujemy, że korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych opracowanego przez firmę Google. Więcej na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności znajdziesz na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Możesz zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ale może to spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji strony. Możesz także w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie za pomocą wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystamy także z Facebooka. Więcej informacji dotyczących ochrony danych oraz stosownych ustawień znajdziesz na stronie: 

https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane (zawarcie i wykonanie umowy) lub dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem mając na uwadze okres przedawnienia roszczeń. W przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes.
 2. Twoje dane osobowe, które zgodziłeś się przekazać nam dla celów marketingowych, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych.
 3. W zakresie przechowywania danych z monitoringu, czas przechowywania nagrań będzie ściśle skorelowany z możliwością ich właściwego wykorzystania i nie będzie dłuższy niż miesiąc.
 4.  Masz prawo:

 

  1. żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś;
  2. do sprostowania, jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia przez nas danych osobowych jeśli: nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; wniosłeś sprzeciw na warunkach niżej opisanych; dane powinny być usunięte dla wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres pozwalający nam weryfikację prawidłowości tych danych, gdy kwestionujesz ich prawidłowość;
  5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, abyśmy je usunęli lub gdy Twoje dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Twoich roszczeń; lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Ciebie danych osobowych.  

 

 1. Jeżeli w Twojej ocenie naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoichdanych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy mieć do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Twoich praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
 3. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą profilowane.